top of page

Zasady recenzowania

Nadsyłane przez autorów teksty podlegają recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Proces recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają procedurze kwalifikacji przez Radę Redakcyjną.

W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:

1. Do oceny każdego numeru powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Recenzentami czasopisma są osoby spoza ośrodka, w którym afiliowani są redaktorzy/redaktorki naczelni/e.


2. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości. (pobierz formularz recenzji). 


Jest przygotowany formularz recenzencki zawierający pola wyboru, dzięki którym można jednoznacznie ocenić, czy tekst nadaje się do druku w tej formie, wymaga drobnych zmian lub też nie nadaje się do publikacji w piśmie naukowym. Ocenia się także innowacyjność myśli, warsztat badawczy i merytoryczność tekstu. Oprócz pytań arkusz dopuszcza otwartą formę, w której recenzenci/recenzentki mogą opisać mocne i słabe strony tekstu, zawrzeć sugestie oraz dookreślić ocenę zawartą we wcześniejszych polach.
Osoby recenzujące mogą pominąć arkusz i napisać ogólną recenzję, w której jednak są poruszane powyższe zagadnienia.

3. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch recenzentów/recenzentek. Jeśli jednak recenzje są sporne (jedna jednoznacznie negatywna, a druga – jednoznacznie pozytywna), artykuł przesyłany jest do konsultacji trzeciej osobie, która, podobnie jak poprzednicy, nie zna tożsamości autora tekstu; nie zna też treści poprzednich recenzji, jednak informowana jest o spornych ocenach tekstu. W takiej sytuacji o dopuszczeniu do druku decyduje trzecia, rozstrzygająca recenzja.
Przed oceną recenzencką teksty poddawane są ocenie redakcyjnej.


4. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

bottom of page