top of page
ARTYKUŁY

Maciej Błachowicz – „Starożytności kaliskie” w relacjach z lat 1792-1861. Początki ochrony zabytków w grodzie nad Prosną

Krzysztof Rottermund – Henryk Wieniawski i druki jego utworów z oficyny Hurtiga w Kaliszu

Marcin Mikołajczyk – Greckie cerkwie w Kaliszu

Joanna Bruś – Historia kaliskiego hotelarstwa po 1945 r.

 

Iwona Barańska – Odkrycie przez Władysława Łuszczkiewicza poliptyku
kaliskiego i jego recepcja w środowisku miejscowym w latach 80. i 90. XIX w.

Jolanta Delura – Próba „czytania” witraży z kaliskiej katedry

Magary Górzyński – Królestwo Polskie i jego papierowe metropolie. Dwa plany
regulacyjne miast z około 1900 roku: rekonesans badawczy

Dominika Płócienniczak – Artystka i teoretyk sztuki – Marianna Vladimirovna
Verevkina. Życie i twórczość

Magdalena Kaliszuk – Powszechna Wystawa Kościelna (26 czerwca – 5 lipca
1931 roku) w Kaliszu

Anna Tabaka – Podróż 1937. Szkicowniki i widokówki Tadeusza Kulisiewicza jako źródło poznania drogi artysty

Maciej Guźniczak – Pamięć o człowieku w cyklach wybranych prac, na podstawie twórczości artystów związanych z Kaliszem: Tadeusza Kulisiewicza – grafika, rysunek i Andrzeja Niekrasza – rysunek, grafika

Izabela Rącka – Obiekty małej architektury w przestrzeni miasta na przykładzie
Kalisza

Anna Tabaka – Rękopisy  i  inne  dokumenty  ze  zbiorów  Adama  Chodyńskiego  w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku. Komunikat

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jarosław Durka – O rodzie Brodowskich herbu Łada i majątku Psary w powiecie
ostrowskim, 17. t. serii Biblioteka Ostrowska, Ostrów Wielkopolski : Muzeum
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2015, ss. 260.

Marcin Mikołajczyk – Marcin Baranowski, Bitwa pod Kaliszem 13 lutego 1913, Zabrze 2006, ss. 197, il.

Bogumiła Celer – Małgorzata Ksenia Krzyżanowska, Twórczość Grupy Dziewięciu Grafików (1947-1960), 5 T. Serii Studia i Monografie, Warszawa-Toruń : Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata Wydawnictwo Tako, 2014, ss. 421, il.

 

SPRAWOZDANIA

Ewa Andrysiak, Ewa Obała – Czasopisma towarzystw naukowych tematem konferencji w Płocku (16-17 września 2016 r.)

Ewa Obała – Lwowska Biblioteka Uniwersytecka organizatorem konferencji pn. „Biblioteka Uniwersytecka jako przestrzeń komunikacji społeczno-kulturalnej”. Lwów, 18-19 maja 2017 r.

Monika Sobczak-Waliś – I Ogólnopolska konferencja naukowa historyków XIX wieku „Druki ulotne na ziemiach polskich do 1918 roku. Funkcje, znaczenie zasoby”. Warszawa 16-17 czerwca 2017 roku

Ewa Andrysiak – Dni Polskie w Suczawie po raz XIX

Iwona Barańska – Konferencja międzynarodowa „Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej  w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku : przemiany, formy, funkcje / Artistic life of a Provence in central Europe in the second half of the nineteenth and at the beginning of the twentieth century: transformations, forms and functions. Kalisz 19-20 X 2017

 

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Bożena Kryst (1961-2017) – Monika Sobczak-Waliś

Hubert Stanisław Pałęcki (1934-2017) – Marcin Mikołajczyk

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

bottom of page