top of page
Screenshot_4.jpg
ARTYKUŁY

Ewa S zk u d l a r e k – Powroty do Russowa Marii Dąbrowskiej

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.002.17999

Agata W a l c z a k-N i e w i a d o m s k a – Ludzie na łamach „Gazety Kaliskiej” – przyczynek do badań biograficznych Kalisza i regionu

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.003.18000

Ewa A n d r y s i a k – Drukarnia Pospieszna Jakuba Szczecińskiego jako przykład zakładu typograficznego mniejszości żydowskiej w międzywojennym Kaliszu

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.004.18001

Magdalena P i o t r o w s k a – Ekspozycja czy widowisko? Kilka dopowiedzeń do wystaw w Liskowie (w latach: 1925 i 1937)

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.005.18002

Agnieszka S ł u p i a n e k-W i n k o w s k a – Działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury „Zamek” jako przykład wspierania regionalizmu w środowisku lokalnym

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.006.18003

Róża P o m i e c i ń s k a – Ślady małej ojczyzny w twórczości gołuchowskich artystów na przykładzie prac Józefa Witkowskiego i Rafała Walendowskiego

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.007.18004

Mariola Ś m i e c i ń s k a – Kaliszanin z urodzenia. Poezja, wspomnienia i korespondencja Tadeusza Pniewskiego jako źródło edukacji regionalnej

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.008.18005

Piotr M o l e n d a – Edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce na tle zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.009.18006

Joanna L u b i e r s k a, Jakub W o j t c z a k – Przekrój społeczny mieszkańców Kalisza pochowanych w podziemiach kościoła poreformackiego w II poł. XVII – I poł. XIX w.

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.010.18007

Sławomir P r z y g o d z k i – Historia pewnej garbarni. Meandry awansu społeczno-towarzyskiego kaliskiej burżuazji w I poł. XIX w.

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.011.18008

Anna T a b a k a – Utracone – odzyskane. Zbiory dawnego Muzeum Ziemi Kaliskiej w kolekcji Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. Zarys problematyki

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.012.18009

Krzysztof K u p i ń s k i – Komuniści wobec Kościoła katolickiego w latach 1948-1950 na podstawie akt Starostwa Powiatowego w Koninie

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.013.18010

INFORMACJA NAUKOWA


Bogumiła C e l e r – Śladami Wiłkomirskich. W poszukiwaniu spuścizny członków muzycznej rodziny – raport z projektu badawczego

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.014.18011

 

Krzysztof R o t t e r m u n d – Gustaw Arnold Fibiger (1912-1989) w 110 rocznicę urodzin – garść wspomnień byłego ucznia

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.001.17998

RECENZJE I OMÓWIENIA

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu w latach 1950-2019. Red. Krzysztof Jędrzejak, Bogdan Nowak, Paweł Szczepaniak, Edward Wasielewski, Maciej Okrasa. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Polskie Towarzystwo Penitencjarne, 2021. – ss. 338. Jak w Kaliszu więzienników kształcono (Lechosław G a w r e c k i )

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.015.18012

Agnieszka Słupianek-Winkowska, Kajew, Cieśle, Wszołów. Szlakiem dziejów. Gołuchów 2021 ss. 256, il. (Marcin M i k o ł a j c z y k )

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.016.18013

Aneta Kolańczyk, Maria Konopnicka (1842-1910). Poetka, pisarka,
społeczniczka, emancypantka. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2022. – 129, [5] s., il. (Ewa S z c z u r e k )

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.017.18014

 

 

SPRAWOZDANIA

Sympozjum popularnonaukowe poświęcone życiu i działalności ks. prałata Jana Nepomucena Sobczyńskiego (1861-1942), Kalisz 30 maja 2022 r.

– Henryka K a r o l e w s ka

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.018.18015

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych”, Kalisz 22-23 września 2022 r.

– Henryka K a r o l e w s k a

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.019.18016

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Mieczysław Arkadiusz Woźniak (1933-2021) inżynier, działacz państwowy i społeczny, nauczyciel akademicki, autor publikacji naukowych i popularnych – Krzysztof W a l c z a k

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.020.18017

Profesor dr hab. Tadeusz Drewnowski – wspomnienie

– Elżbieta Steczek C z e r n i a w s k a

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.021.18018

Mateusz Rabiega (1994-2022) – historyk architektury, badacz dziejów Kalisza – Makary G ó r z y ń s k i ; Wspomnienie jasności – Anna Ta b a k a;

Mateusz Rabiega – Magdalena N a w r o c k a

DOI 10.4467/26578646ZKNT.22.022.18019

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

bottom of page