top of page
zeszyty2021.jpg
ARTYKUŁY

Oliver S u k r o w – “Planning Hygiea”. Eugen Fassbenders Regulierungsplan für Lázně Jeseník/Gräfenberg und die moderne Kurstadt in Ostmitteleuropa um 1900

Melinda H a r l o v-C s o r t á n – The Hungarian monument protection from 1957 to 1990 through the lens of its professional journal

Iwona B a r a ń s k a – Działalność warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z perspektywy Kalisza w świetle doniesień w „Kaliszaninie”

Remigiusz G r o c h o w i a k – Plany uruchomienia komunikacji tramwajowej

w Kaliszu w latach 1900-1914

Mateusz R a b i e g a – Problem odbudowy centrum Kalisza po 1914 roku
z punktu widzenia niemieckiego konserwatora zabytków Juliusa Kohtego

Anna T a b a k a – Teatr dla wszystkich? Spór o rolę Teatru Miejskiego na tle dyskusji społeczno-politycznych w Kaliszu lat trzydziestych XX wieku – zarysowanie problematyki

Anna T a b a k a – Sterowana promocja miasta. O politycznym rodowodzie „Ptolemeuszowej Kalisii”

Bogumiła C e l e r – Sztuka (nie)znanych kobiet. Scenografka Aniela Wojciechowska w świetle unikatowych źródeł ze zbiorów specjalnych Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Teresa S o k ó ł – Protestanci w regionie kaliskim w XVI-XVIII wieku i ich budownictwo kościelne. Zarys problematyki

Dominika P ł ó c i e n n i c z a k – Budownictwo drewniane wsi kaliskiej
i sieradzkiej w muzeach. Przyczynek do porównawczej historii architektury
wiejskiej w guberni kaliskiej

Marta G o ł e m b i e w s k a – Z dziejów parafii rzymskokatolickiej
i średniowiecznego kościoła w Stawiszynie w latach 1880-1940.

Przyczynek do badań

INFORMACJA NAUKOWA


Makary G ó r z y ń s k i – Projekt badawczy „Planowanie przestrzenne
w miastach Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku: między urbanistyką a administracją”

RECENZJE I OMÓWIENIA

Stanisław Małyszko, W krainie pamięci. Kaliskie cmentarze i miejsca pochówku
dawniej i dziś, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej 2021, s. 303, il.
Uwagi na marginesach książki (Maciej Błachowicz
)

 

 

SPRAWOZDANIA

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rycerze świętego Floriana – Bogu na
chwałę ludziom na pożytek. W stulecie związku OSP RP”, Warszawa, 24 IV
2021 r. – Marcin Mikołajczyk

70. Kongres IAML 2021 (IAML-Music Librarians, Archivists and Information
Specialists of the World), 26-30 VII 2021 r. – Bogumiła Celer

LXIX Ogólnopolska konferencja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
„Historia sztuki jako instytucja”, Warszawa, 25-26 XI 2021 r. –
Makary Górzyński

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Hipolit Raubo (1934-2018) – kaliszanin, psycholog, społecznik
– Jadwiga Raubo

Dr inż. Zbyszko Szmaj (1935-2021) – pedagog, działacz oświatowy
i samorządowy, wykładowca w Akademii Kaliskiej oraz członek KTPN
– Ewa Obała, wsp. Maja Żeśko

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

bottom of page