top of page

Nabór tekstów do nr 24
„Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”
szczegóły w załączniku

„Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" ukazują się od 1995 r. i zawierają materiały i opracowania skupiające się na problematyce nauki w jej regionalnym wymiarze. „Zeszyty” są wydawnictwem ciągłym, wydawanym regularnie jako rocznik. Dotychczas ukazały się 23 tomy, z których każdy został poświęcony innej tematyce: m.in. bibliologii, bibliotekoznawstwu, pedagogice, historii regionu, historii sztuki, muzykologii, heraldyce, edytorstwu, ziemiaństwu, reformacji na ziemi kaliskiej, epistolografii. Oryginalne prace naukowe drukowane są w dziale: Z materiałów i opracowań, do którego dołączane są Recenzje, Sprawozdania, Z żałobnej karty, Z życia Towarzystwa.

CEL I MISJA CZASOPISMA

Zeszyty są recenzowanym czasopismem naukowym o tematyce z zakresu szeroko rozumianej humanistyki. Celem czasopisma jest publikowanie materiałów mogących stanowić źródła do dalszych badań regionalnych i interdyscyplinarnych.


Każdy artykuł zawiera tytuł i streszczenie w języku angielskim.

Redakcja „Zeszytów” (ISSN 1426 – 6547, e-ISSN 2657-8646) deklaruje, że wersja drukowana czasopisma jest jego wersją podstawową.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND 4.0 (Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych).

„Zeszyty” są indeksowane w bazie

ejournals

ERIH PLUS 

CEEOL

MOST WIEDZY 

POL-index, 

BazHum

ARIANTA

Index Copernicus. W 2023 r. czasopismo pozytywnie przeszło proces ewaluacji IC Journals Master List, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika Index Copernicus Value ICV: 83.96 za rok 2022 (ICV 2012 - 3.98, 2013 - 4.38 pkt. ICV 2014 - 25.68, 2015 - 45.08, 2016 - 57,09, 2017 - 63,58, 2018 - 65,71, 2019 - 68,20, 2020 - 67,00, 2021- 73.92 ). Punktacja wyliczona została na podstawie złożonej przez Redakcję ankiety oraz oceny dokonanej przez specjalistów Index Copernicus.  Z metodologią oceny można zapoznać się pod linkiem:

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=2161

 

Czasopismo znajduje się na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Za publikację w „Zeszytach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” uzyskuje się 20 punktów.

 

Czasopismo dostępne jest w bibliotekach (Access in libraries):
- USA, UK, OCLC WorldCat

- Canada - Poland, a także w zasobach ViFaOst(Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa) i LitDok

"Zeszyty" są czasopismem recenzowanym. Listę recenzentów podajemy w zakładce "Recenzenci" oraz "Archiwum". Redakcja stosuje zabezpieczenie przed zjawiskiem „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. zakładka "Polityka czasopisma"). Redakcja podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce wydawniczej oraz wykorzystuje wszystkie możliwe środki mające na celu zapobieżenie nadużyciom i nierzetelności autorskiej. Przyjęte zasady postępowania obowiązujące redakcję, autorów, recenzentów i wydawców przygotowane zostały w oparciu o wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE) (zob. zakładka "Polityka czasopisma").

okładka_Zeszyty23.png
bottom of page