top of page

Instrukcja dla autorów

 

Dostosowanie formatu przypisów do stylu Chicago (https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

W związku z prowadzonymi przez MNiSzW pracami nad wyliczeniem polskiego współczynnika wpływu i związaną z nimi koniecznością opracowywania bibliografii dla poszczególnych artykułów redakcja „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” podjęła decyzję o dostosowaniu formatu przypisów bibliograficznych do stylu Chicago. Poniżej podajemy przykłady przypisów oraz bibliografii w stylu Chicago.

 

Przypisy:

  1. przypis z książki (1 autor)

  2. przypis z książki (2 i więcej autorów)

  3. przypis z rozdziału z pracy zbiorowej

  4. przypis z czasopisma

  5. powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej

  6. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (jeden autor)

  7. przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej (dwóch i więcej autorów)

 

1. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce (Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011), 94.

2. Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska, Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992), 120.

3. Zdzisław Pawlak, „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”, w: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005), 105-119.

4. Teresa Wilkoń, „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222.

5. Tamże, 227.

6. Korczyńska-Derkacz, Państwowy, 95.

7. Bieńkowska, Chamerska, Tysiąc lat, 67.

 

 

Bibliografia:

Korczyńska-Derkacz, Małgorzata. 2011. Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bieńkowska, Barbara, Halina Chamerska. 1992. Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wilkoń, Teresa. „Bibliofilskie pasje Izabeli z Czartoryskiej Lubomirskiej”, Studia Bibliologiczne 20 (2015): 222-230.

Pawlak, Zdzisław. 2005. „Rola religii w wychowaniu człowieka. Aspekt filozoficzno-teologiczny”. W: Edukacyjny potencjał religii, red. Jerzy Bagrowicz, Jarosław Horowski, 105-119. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

bottom of page