top of page
okładka.jpg
ARTYKUŁY

Jakub Wojtczak – Zbiory epistolograficzne dotyczące terenów Wielkopolski południowo-wschodniej w zasobach biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wybrane przykłady

Henryka Karolewska – Listy w spuściźnie Adama Chodyńskiego. Rekonesans badawczy

Marta Gołembiewska – List Alfreda Łubieńskiego do matki. Przyczynek do dziejów rodu Łubieńskich z dóbr stawiszyńskich

Ewa Andrysiak – Korespondencja z okresu narzeczeństwa Alfonsa Parczewskiego z Aleksandrą Bochdan. Przyczynek do poznania zainteresowań czytelniczych

Grzegorz Brodacki – Wokół listu Zofii Kęczkowskiej do Władysława Orkana ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Marcin Mikołajczyk – Początkowa szkoła parafialna w Kokaninie
w świetle listów ks. kanonika Józefa Bronisława Szafnickiego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego

Anna Tabaka – Podziękowania legionistów dla kaliskiej Ligi Kobiet. List Mieczysława Naramowskiego (1889-1954) na tle pamiętników jeńców ze Szczypiorna

Bogumiła Celer – List generała Józefa Hallera do harcmistrza
Karola Sługockiego w zbiorach specjalnych biblioteki Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Bogumiła Celer – Korespondencja Zofii Hieropolitańskiej z prof. Feliksem Koperą w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

Krzysztof Rottermund – Dwa listy Kazimierza i Marii Wiłkomirskich z 1984 roku jako źródło do historii życia muzycznego Kalisza w latach 20. XX wieku

Ewa Obała – Wokół jubileuszu 100-lecia urodzin Marii Dąbrowskiej.
Korespondencja prof. Edwarda Polanowskiego w zbiorach Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Czesław Woś – Z korespondencji Andrzeja Znamirowskiego wielkiego komtura polskiego ekslibrisu

RECENZJE I OMÓWIENIA

Jakub Wojtczak – Adam Kozak, Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej (koniec XIV – początek XVI wieku), Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020, ss. 298

Krzysztof Walczak – Jerzy Pietrzak, Powstańczy Ostrów w powstańczej Wielkopolsce : 1918-1919. Ostrów Wielkopolski : Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, 2019, ss. 349, il.

Róża Pomiecińska – Sto dokumentów na stulecie. Wybór materiałów archiwalnych z zasobów Archiwum Państwowego w Kaliszu, pod. redakcją Grażyny Schlender. Kalisz: Archiwum Państwowe w Kaliszu, 2019, ss. 251, faks., fot., mapy, portr.

Marta Gołembiewska – Marcin Mikołajczyk, Grecka wspólnota w Kaliszu, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2018, ss. 234, il. 54

 

 

SPRAWOZDANIA

Jubileusz Towarzystwa Naukowego Płockiego

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Stanisław Rusak (1947-2020) – Krzysztof Walczak

Z ŻYCIA TOWARZYSTWA

bottom of page