top of page

Prawa autorskie

  1. Autorzy udzielają Kaliskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk niewyłącznej licencji praw majątkowych autorskich do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: prawa do jego wprowadzenia do pamięci komputera, utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową do jego wydawania i wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania drukiem w formie książkowej i na innych nośnikach papierowych, a także magnetycznych, optycznych i elektronicznych, w tym w publicznie dostępnych sieciach komputerowych (za pośrednictwem Internetu), w sieciach z ograniczonym dostępem oraz na stronach internetowych Wydawnictwa, a także w otwartym dostępie (w tym także na zasadach licencji Creative Commons BY. Licencja obejmuje również prawo do udzielania dalszych licencji na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

  2. Licencja jest nieograniczona pod względem terytorialnym i chronologicznym. 

  3. Autor udziela zgody Wydawnictwu na rozpowszechnianie Utworu w formie otwartego dostępu (w tym na podstawie licencji Creative Commons).

bottom of page