top of page

Zasady recenzowania

Nadsyłane przez autorów teksty podlegają recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Proces recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają procedurze kwalifikacji przez Radę Redakcyjną.

W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:
1. Do oceny każdego numeru powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów.
2. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości. (pobierz formularz recenzji)
4. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

Recenzenci

Recenzenci współpracujący:

 

2019

dr hab. Katarzyna Dormus (prof. UP w Krakowie)

dr hab. Maciej Matwijów (prof. UWr)

dr hab. Bogumiła Staniów (prof. UWr)

prof. zw. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (UŁ)

dr Sławomir Przygodzki

dr Agata Walczak-Niewiadomska (UŁ)

2018

Prof. dr hab. Prof. dr hab. Karol Karski 

Prof. dr hab. Michał Jarnecki

2017

Prof. dr hab. Lechosław Lameński

Prof. dr hab. Piotr Gołdyn

2016

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz

Dr hab. Aneta Firlej-Buzon

2015

Dr hab. Kazimierz Miroszewski (Uniwersytet Ślaski)

Dr hab. Henryk Lisiak (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

2014

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. UWr dr hab. Krzysztof Walczak (Uniwersytet Wrocławski)

2013

Prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz (teksty w języku polskim)

Prof. nadzw. dr hab. Helena Krasowska (teksty w języku ukraińskim)

bottom of page