top of page

Proces redakcyjny

 

Proces redakcyjny „Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” obejmuje następujące etapy:

  • Wewnętrzną ocenę redakcyjną.

  • Anonimowy proces recenzyjny.

  • Redakcję tekstu.

  • Korektę autorską.

 

W tym okresie o losach nadesłanego materiału autor będzie informowany na następujących etapach prac redakcyjnych:

  • Autor otrzyma potwierdzenie wpłynięcia tekstu i włączenia go do teki redakcyjnej w ciągu 15 dni roboczych od daty nadesłania tekstu.

       W przypadku nieotrzymania potwierdzenia prosimy o ponowny kontakt mailowy lub kontakt telefoniczny z sekretarzem redakcji.

  • Autor otrzyma informację o skierowaniu bądź nieskierowaniu tekstu do recenzji lub konieczności wprowadzenia poprawek formalnych, np. dostosowania tekstu do instrukcji wydawniczej. Informacja o nieskierowaniu tekstu do recenzji jest jednoznaczna z odmową publikacji nadesłanego materiału i jego wyłączeniem z teki redakcyjnej. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikowania tekstów bez podania przyczyny.

  • Autor otrzyma artykuł wraz z treścią recenzji w przypadku recenzji krytycznych oraz uwagami redakcji po zakończonych pracach redakcyjnych. Po otrzymaniu tekstu autor będzie miał dwa tygodnie na przeprowadzenie korekty autorskiej. Zmiany wprowadzane przez autora na etapie korekty autorskiej nie mogą przekraczać 2% objętości tekstu z wyjątkiem sytuacji, kiedy sugestie wynikające z recenzji i uwag redakcyjnych wymagają większej ingerencji w tekst. Autor jest bezwzględnie zobowiązany do wskazania wszystkich wprowadzanych zmian poprzez naniesienie ich wyłącznie w pliku wskazanym przez redakcję z zastosowaniem trybu śledzenia zmian programu MS Word.

  • Autor otrzyma informację o numerze, w którym opublikowany zostanie jego tekst i przewidywanej dacie wydania publikacji. 

bottom of page