Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych Autora/Recenzenta jest Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ul. Bankowa 9, 62-800 Kalisz.

  2. Dane będą wykorzystywane do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu.

  3. Dane   będą  przetwarzane na podstawie przepisów art. 6 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

  4. Pozyskane dane będą przetwarzane i przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawniczego zgłoszonego artykułu, z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  5. Autor/Recenzent ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.

  6. Autor/Recenzent ma prawo  wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych  w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy  ich przetwarzaniu.

  7. Podanie danych  jest niezbędne do publikacji artykułu i wynika z przepisów prawa.